Huishoudelijk Reglement

 

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

Art. 1.1 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten (VVAB).

Art. 1.2 De vereniging stelt zich ten doel: het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

Art. 1.3 De vereniging heeft de sociale binding tussen de leden als hoge prioriteit, plezier bij het beoefenen van de sport staat voorop.

Art. 1.4 Het bestuur en de leden van de vereniging stimuleren de verbinding tussen de teams onderling en dragen zorg voor de begeleiding en opleiding van de jeugd.

Art. 1.5 De verenigingskleuren zijn: geel / zwart.

Art. 1.6 De vereniging kent seniorenleden, jeugdleden, recreantenleden, verenigingsleden, ereleden en ondersteunende leden.

HOOFDSTUK 2. BESTUUR

Art. 2.1 De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid: Technische Zaken
Algemeen bestuurslid: Communicatie, PR, Website en Materiaalbeheer

De bestuursleden moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

Art. 2.2 Het bestuur wordt op een algemene ledenvergadering gekozen. De bestuursleden treden af om de 2 verenigingsjaren, doch zij zijn terstond herkiesbaar.

Art. 2.3 De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur worden uitgevoerd. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

Art. 2.4 De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Art. 2.5 De penningmeester beheert alle gelden van de vereniging en stelt de begroting en het financieel jaarverslag vast. Hij rapporteert regelmatig aan het bestuur. Hij heeft volledige bevoegdheid over alle gelden op lopende rekeningen bij de bank. Voor bijzondere uitgaven moet hij/zij door het bestuur gemachtigd zijn.

Art. 2.6 Het bestuur is bevoegd:

 1. Leden te schorsen
 2. Leden te royeren
 3. Inschrijvingen te weigeren
 4. Bij contributieachterstand maatregelen te nemen
 5. Leden het recht ontzeggen mee te doen in competitieverband en/of toernooien.
 6. Een boete op te leggen.
 7. Overige maatregelen te nemen

Dit alles naar het oordeel van het bestuur.

Leden kunnen hier tegen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen /in beroep gaan bij de commissie van beroep.

HOOFDSTUK 3. COMMISSIES

Art. 3.1 De vereniging kent de volgende commissies:

 1. Commissie Technische Zaken

Bestaande uit de volgende subcommissies:

 1. Technische Commissie
 2. Wedstrijd Arbitrage Commissie
 3. Recreanten Commissie

De voorzitter van de Commissie Technische Zaken is tevens algemeen bestuurslid van de vereniging en vertegenwoordigt de TC, WAC en RC in het bestuur.

Deze subcommissies komen een aantal keer per jaar samen om de teamindeling, zaalindeling, zaalruimte, zaalwacht wedstrijdavond, scheidsrechters, trainers etc. te regelen.

 1. Activiteiten Commissie
 2. Kas Commissie
 3. Commissie van Beroep

Art. 3.2 De taken van de commissies zijn in een aparte taakomschrijving vastgelegd.

Art. 3.3 Ten behoeve van de A.L.V. leveren de commissies 1 maand van te voren een jaarverslag in.

Art. 3.4 De leden van de commissies worden benoemd door de leden op de A.L.V.

Art. 3.5 De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur.

Art. 3.6 Leden van commissies mogen in meerdere commissies zitting hebben, zij kunnen echter maar in 1 commissie de functie van voorzitter bekleden.

HOOFSTUK 4. DE LEDEN

Art. 4.1 Nieuwe leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij de penningmeester. De aanmelding geschiedt op een daartoe voorgeschreven formulier.

Art. 4.2 Nieuwe leden die competitie gaan spelen dienen bij aanmelding een digitale pasfoto aan te leveren voor de te maken spelerskaart door de NEVOBO.

Art. 4.3 Een lid dat zijn/haar lidmaatschap bij voorgaande vereniging heeft opgezegd, zonder te hebben voldaan aan alle verplichtingen bij die vereniging, kan niet eerder als lid worden toegelaten dan dat hij/zij eerst aan alle verplichtingen daar heeft voldaan.

Art. 4.4 Ieder nieuw lid heeft, voordat hij/zij zich aanmeldt, het recht om maximaal 2 trainingsavonden mee te trainen, zonder dat daarvoor contributie verschuldigd is.

Art. 4.5 Alle opzeggende leden dienen zich schriftelijk af te melden bij de penningmeester, met inachtneming van de minimale opzegtermijn van 30 dagen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt (lees: opgezegd wordt of door een andere reden beëindigd), blijft niettemin de jaarlijkse geldige bijdrage (lees: contributie) voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op restitutie, tenzij het dagelijks bestuur anders beslist.

Art. 4.6 Mocht een lid dat heeft opgezegd niet aan zijn/haar verplichtingen jegens VVAB hebben voldaan, dan zal het bestuur dat melden aan de NEVOBO zodat hij/zij niet eerder elders lid kan worden, nadat aan de verplichtingen bij VVAB zijn voldaan.

Art. 4.7 Op alle leden die uitkomen in competitieverband zijn de NEVOBO spelregels en kledingvoorschriften van toepassing.

Art. 4.8 Boetes opgelegd door de NEVOBO die te wijten zijn aan laakbaar gedrag van een lid zullen op dat lid worden verhaald.

Art. 4.9 Leden zijn verantwoordelijk voor het materiaal dat door de vereniging beschikbaar wordt gesteld. Vernieling of kwijtraken van materiaal kan leiden tot een boete. De boete kan worden verhaald op de persoon of team welke deze materialen in zijn beheer heeft.

Art. 4.10 Verenigingstaken zullen zoveel mogelijk op vrijwillige basis worden ingevuld. Wanneer dit echter niet mogelijk is kunnen individuele leden of teams worden verplicht om taken voor de vereniging te vervullen.

HOOFSTUK 5. FINANCIËN

Art. 5.1 De contributie wordt geïnd d.m.v. automatische incasso. Slechts op zwaarwegende gronden kan in overleg met de penningmeester een andere betalingsvorm worden gekozen.

Art. 5.2 Indien er sprake is van achterstallige contributie, zal de penningmeester zorg dragen voor een aanmaning, de hieraan verbonden kosten zullen worden verhaald op het betreffende lid.

Art. 5.3 Indien sprake is van wanbetaling, t.w. 60 dagen na ontvangst van de aanmaning bedoeld in art. 5.2, kan de penningmeester een incassobureau inschakelen. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van het betreffende lid, of indien minderjarig voor ouders/verzorgers.

Art. 5.4 Bij inschrijving is een nieuw lid administratiekosten verschuldigd, waarvan de hoogte door de A.L.V. is vastgesteld.

Art. 5.5 De hoogte van de verenigingscontributie wordt elk jaar door het bestuur voorgesteld en door de A.L.V. goedgekeurd.

Art. 5.6 Leden die door onvoorziene omstandigheden voor ten minste 3 maanden niet kunnen volleyballen, kunnen bij de penningmeester een schriftelijk verzoek tot tijdelijke contributie verlaging indienen. De penningmeester behoudt het recht om deze verzoeken in te willigen of af te slaan.

Art. 5.7 Leden waarvan een verzoek, bedoeld onder Ar. 5.6, is ingewilligd dienen wijzigingen in de situatie terstond schriftelijk door te geven aan de penningmeester. Bij gebreke hiervan zal de achterstallige contributie worden nagevorderd.

Art. 5.8 Leden die een functie bekleden als vrijwilliger binnen de vereniging kunnen worden beloond door middel van een vergoeding. De vergoeding wordt elk jaar vastgesteld door de A.L.V. en is een onderdeel van de begroting van het betreffende jaar. De vereniging behoudt het recht om geen vergoedingen uit te keren bij onvoldoende presteren of het niet uitvoeren van zijn/haar taken.

Art. 5.9 Leden die een cursus of opleiding volgen, ten gunste van de vereniging en op verzoek van het bestuur, hebben recht op een vergoeding van de kosten van de cursus of opleiding. De vereniging behoudt het recht om geen vergoedingen uit te keren bij onvoltooide cursussen of opleidingen en vergoedingen terug te vorderen indien het lid minder dan twee jaar de functie uitvoert op grond waarvan hij de vergoeding heeft ontvangen.

HOOFSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Art. 6.1 Elke wijziging van het huishoudelijk reglement dient op een A.L.V. te worden vastgesteld.

Art. 6.2 In alle gevallen, waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet beslist het bestuur.

Art. 6.3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten.